Olea Advies is een

Arbeidsdeskundig
Adviesbureau

 

…met bijna 20 jaar ervaring op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek, reïntegratie en projectmanagement.

Diensten & Producten

Werkplekonderzoek

Vanuit de kennis omtrent belasting en belastbaarheid wordt de persoonlijke situatie van de werknemer beoordeeld. Hierbij wordt beoordeeld of deze nog geschikt is voor het eigen werk of dat het werk nog geschikt te maken is. Mocht reïntegratie in het eigen werk niet mogelijk zijn, wordt binnen de organisatie bekeken of er geschikte arbeid voor handen is.

s

Arbeidsongeschiktheid

Vanuit de kennis omtrent belasting en belastbaarheid wordt de persoonlijke situatie van de werknemer beoordeeld. Hierbij wordt beoordeeld of deze nog geschikt is voor het eigen werk of dat het werk nog geschikt te maken is. Mocht reïntegratie in het eigen werk niet mogelijk zijn, wordt binnen de organisatie bekeken of er geschikte arbeid voor handen is.

Verzuimbeheersing

In samenspraak met Olea kunnen er verschillende producten worden ingezet bij de aanpak van verzuim. Zo is het mogelijk om de leidinggevende te coachen bij de begeleiding van de zieke medewerker. Samen wordt er gezorgd voor een juiste begeleiding en vindt direct een training van de leidinggevende plaats. Daarbij is de opzet om de leidinggevende dit uiteindelijk zelfstandig te laten verrichten.

Reïntegratie

Het belang van reïntegratie is op het juiste moment de juiste middelen inzetten.

Ofwel het onderzoeken van mogelijkheden binnen de eigen functie en organisatie samen met de arbeidsdeskundige, ofwel reïntegratie gericht op werk buiten de eigen organisatie.

i

WIA & Wet Verbetering Poortwachter

Door de brede ervaring en continue bijscholing zijn de deskundigen van Olea advies up-to-date voor wat betreft de WIA (opvolger van de WAO) en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Daarmee zijn wij in staat om voor werkgevers te beoordelen of deze al het nodige heeft gedaan wat door de wet- en regelgeving wordt voorgeschreven. Door het op een juiste manier uitvoeren van de WVP worden sancties en maatregelen vanuit het UWV voorkomen.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Wij zijn in staat om voor u de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en –Evaluatie uit te voeren. Bij deze zoganaamde RI&E worden de bedrijfsrisico’s op gebied van Veiligheid, Gezond, Welzijn en Milieu geïnventariseerd en in kaart gebracht.

Behoudens de benodigde adviezen bieden wij oplossingen over de aanpak van geconstateerde knelpunten en worden de prioriteiten vastgesteld.

Michel Verhoeven

Sinds 1991 ben ik, Michel Verhoeven, werkzaam als register-arbeidsdeskundige. Vanaf februari 2006 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht onder de naam Olea advies. Olea staat voor vernieuwing, een eigenschap die in het werk van mij voortdurend terugkomt. Ik heb ruime ervaring opgedaan bij zowel overheid- en onderwijsorganisaties als bedrijven in de vrije sector. De laatste jaren heb ik veel expertise opgedaan in de begeleiding van werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim. Direct via werkgever of via arbodiensten. Ik ondersteun bedrijven en organisaties bij de Wet Verbetering Poortwachter. Dit varieert van “het attent maken op” tot de volledige regie. Mijn missie is om met “beide benen op de werkvloer”te staan en van daaruit naar een gerichte en passende oplossing te werken. Als arbeidsdeskundige heb ik een ruime ervaring in werkplekonderzoeken.

In veel situaties is er vanuit mijn professie als arbeidsdeskundige veel aandacht voor reïntegratie. Hierbij gaat het zowel om reïntegratie bij de eigen werkgever als bij andere werkgevers. Als internationaal gecertificeerd projectmanager heb ik voorheen als projectmanager reïntegratie bij UWV gewerkt. Mijn motto is tijdcontingent reïntegreren. De ervaring leert dat snel actie ondernemen en aan de slag gaan de beste resultaten oplevert. Behalve de begeleiding van en bij werkgevers, ondersteun ik ook individuele cliënten. Het gaat in deze ondersteuning veelal om trajecten richting (ander) werk. Naast register-arbeidsdeskundige en gecertificeerd projectmanagerben ik tevens inzetbaar als keurmeester trappen en ladders en staat de opleiding RI&E voor de boeg. Als gedreven register-arbeidsdeskundige ben ik van 1997 tot 2009 secretaris geweest binnen het bestuur van de Stichting Register Arbeidsdeskundige (SRA). Na de bestuursperiode ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van de SRA.

Veel onderzoeken van OLEA advies hebben veranderingen tot gevolg. Vanuit die gedachte en visie worden de opdrachten door OLEA advies uitgevoerd. Een advies van OLEA is vaak de brug van een oude naar een nieuwe omgeving op het werkzame, sociale en financiële vlak van bedrijven en werknemers. Zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit staan borg voor een verantwoorde beoordeling en verandering.

Als u zelf de verantwoordelijkheid wil nemen op arbeidsdeskundig terrein en reïntegratie, heeft u aan OLEA een betrouwbare partner.

Benieuwd naar de dagelijkse praktijk van het werkveld van Olea advies?

Voor wie?

Werkgevers

In de visie van Olea advies zijn werkgevers primair zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel en van de individuele medewerkers daarbinnen. Aspecten met betrekking tot arbeid, gezondheid en inkomen zijn hier een wezenlijk onderdeel van. Ervaring leert dat deze materie zodanig complex is, dat deze voor een leek moeilijk te overzien en te begrijpen is. Werkgevers hebben om die reden behoefte aan deskundigheid op dat gebied. Olea advies kan die ondersteuning bieden.

De arbeidsdeskundige van Olea advies draagt zorg voor een juist en moeiteloos interpreteren van wet-/regelgeving en het toepassen daarvan. Het is van het grootste belang om op het juiste moment de werkplekken van medewerkers te beoordelen, te onderzoeken wat de mogelijkheden van uw medewerkers zijn en tot een snelle en adequate aanpak van de re-integratieprocessen (zowel 1e als 2e spoor) te komen.

Er worden gedegen arbeidsdeskundige onderzoeken verricht, waarbij naast de conclusies altijd een oplossingsgericht advies wordt gegeven. Twee voor de prijs van één in een deugdelijke rapportage.De arbeidsdeskundigen zijn gespecialiseerd in de Wet Verbetering poortwachter. Door deze zorg in de handen van Olea te leggen bent u verzekerd van een vakkundige afhandeling en voorkomt u sancties vanuit het UWV. Met Olea advies bent u “Poortwachterproof”.

Door op het juiste moment de arbeidsdeskundige expertise van Olea advies in te schakelen, wordt er direct en adequaat gewerkt aan een vlotte en degelijke oplossing. Dit voorkomt langdurig verzuim en sancties vanuit het UWV. Het levert u derhalve concreet besparingen op.

Praktijksituaties hebben laten zien dat dit tot in de tienduizenden euro’s kan oplopen. Onder andere Heineken ‘s-Hertogenbosch, Bosch Rexroth, Metaalperswerk van de Wetering, Scapino, Action, Autobedrijf van Mossel, Bogaerts en Groenen Advocaten en Kegro Deuren zijn u naar volle tevredenheid voorgegaan.

Werknemers

Als u ten gevolge van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid op zoek naar (ander) werk bent, kunt u bij Olea advies terecht.

Olea advies beschikt over deskundige reïntegratieconsulenten en arbeidsdeskundigen die vanuit hun specialisme garant staan voor een goede begeleiding.

Zo wordt bij arbeidsongeschiktheid altijd de arbeidsdeskundige ingeschakeld.

Gemeenten & UWV

Gemeenten

Voor gemeenten is Olea advies actief in het kader van de Wet Werk en Bijstand, die van kracht is per 1 januari 2004. De wet is in het leven geroepen om de arbeidsdeelname van mensen met een uitkering te verhogen.

De arbeidsdeskundige van Olea advies heeft ervaring omtrent de keuringen en beoordelingen bij arbeidsindicatie. Door deze ervaring is hij in staat om voor gemeenten hun cliënten objectief te beoordelen en het oordeel te toetsen aan de wetgeving. De conclusie en het advies worden in een heldere rapportage verwoord.

Met de samenwerkende partners is Olea advies in staat om voor gemeenten het volledige traject rondom indicatiestelling en begeleiding voor zijn rekening te nemen.

Behalve de deskundigheid bij de indicatiestelling kan Olea advies ook de begeleiden richting werk voor zijn rekening nemen.

UWV

De arbeidsdeskundige van Olea advies heeft een jarenlange ervaring binnen en met het UWV. Regelmatig is er sprake van inhuur door het UWV bij arbeidsdeskundige beoordelingen. Doordat er al geruime tijd voor het UWV gewerkt wordt, is de inzetmogelijkheid breed. Zowel de WAO, de WIA, het deskundigenoordeel, de reïntegratietoets en ziektewet zijn bekende terreinen.

Tevens worden er door Olea advies regelmatig reïntegratietrajecten verzorgd.

Recentelijk is er arbeidsdeskundige expertise geleverd voor de UWV vestigingen Den Bosch, Tilburg en Breda.

Arbodiensten

Vanuit de ervaring als arbeidsdeskundige bij werkplekonderzoeken wordt er door verschillende arbodiensten gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de arbeidsdeskundige van Olea advies. De arbeidsdeskundige wordt bijvoorbeeld ingezet om de werkplekken van (arbeidsongeschikte) medewerkers te beoordelen. Insteek is om te beoordelen of het werk nog geschikt of geschikt te maken is. Daarbij hoort een eventueel advies over mogelijke aanpassingen.

Ook de uitgebreide arbeidsdeskundige onderzoeken worden door arbodiensten aan Olea advies uitbesteed. In dergelijke beoordelingen vindt onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden van de werknemer plaats. Hiermee voldoen de werkgevers aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Ook in de begeleiding bij reïntegratie speelt de deskundige van Olea advies een rol.

Onder andere PDC Boxtel, Beekmans en van de Ven, H&B advies en De Argon Groep maken gebruik van de diensten van Olea advies.

Advocaten

Wij stellen zowel voor particulieren als voor advocaten arbeidsdeskundige onderzoeken in bij bezwaar- en beroepsprocedures. Hierbij wordt gekeken voor de opdrachtgever of de beoordeling is gedaan volgens de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen en beleid, maar met name wordt gekeken naar de juiste interpretatie van belastbaarheid binnen het arbeidsdeskundig werkveld.

In veel zaken wordt alleen gekeken naar de juistheid in procedure en termijnen en wordt te weinig inhoud geschonken aan de inhoud van de beoordeling. Door Olea advies in te schakelen wordt hieraan ook de benodigde aandacht besteed.

 

OLEA Advies heeft in het verleden o.a. werkgevers, werknemers, gemeenten, het UWV, arbodiensten & advocaten voorzien van haar expertise.

In de werkzaamheden van arbeidsdeskundige word je veelvuldig geconfronteerd met problematiek op aanpalende gebieden. Om dergelijke zaken goed en adequaat op te kunnen pakken is er door OLEA advies een schil aan expertise rondom gevormd, waardoor een volledig pakket aan acties, maatregelen en interventies aangeboden kan worden.

Met de volgende expertises wordt samengewerkt of kunnen via Olea advies worden ingezet:

Bedrijfsarts
Fysiotherapeut
Psycholoog
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Beroepskeuzebureau
Reïntegratieconsulenten
Letselschade-experts

Door aansluiting bij AD Netwerk kan Olea advies zowel landelijk als regionaal continuïteit garanderen. AD Netwerk is een stichting waarin verschillende arbeidsdeskundigen samenwerken. Die samenwerking bestaat uit het elkaar ondersteunen bij lopende werkzaamheden, als het kunnen aannemen van opdrachten waarvoor een landelijke dekking vereist is.

NEEM VRIJBLIJVEND
CONTACT OP

Heeft u een vraag, verzoek en/of opmerking?
Neem vrijblijvend contact op met Michel Verhoeven via onderstaand contactformulier
of onderstaand contactgegevens.

  Olea advies

  Jan van Brabantstraat 67
  5282 NT Boxtel

  06 – 4305 4280
  info@oleaadvies.nl

  ING 4887701
  KVK: 17187256
  BTW: 1524.21.920.B01

  Lees hier de Reglementen van Olea Advies