Reglementen

Privacy reglement

Olea advies respecteert de privacy van eenieder en stelt immer alles in het werk om deze te beschermen. Er wordt als volgt omgegaan met de persoonsgegevens.

Om een goede, correcte en objectieve dienstverlening aan onze cli├źnten en onze opdrachtgevers te kunnen bieden, maken wij gebruik van persoonsgegevens. Enerzijds ontvangen wij die persoonsgegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten, anderzijds worden persoonsgegevens verwerkt als gevolg van onze dienstverlening. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, en niet gebruikt om derden te informeren over producten en diensten.

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Sommige persoonsgegevens, zoals afgeleide medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Op alle directe en indirecte medewerkers rust hiertoe een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn sommige professionals, zoals artsen en psychologen, via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.

Klachtenreglement

Doel van het reglement
Middels een klachtenregeling wordt door Olea bewerkstelligd dat een correcte en objectieve dienstverlening en mede daarmee naar een hoge kwaliteit van dienstverlening geleverd wordt.

Ingediende klachten dienen dan ook op een correcte wijze te worden afgehandeld.

De behandeling van klachten

 1. De klager dient een klacht schriftelijk en ondertekend in bij Olea advies

 2. In de klacht staan vernoemd:
  a. de naam en het adres van de klager en eventueel diens wettelijke vertegenwoordiger;
  b. de dagtekening;
  c. een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft.

 3. Besloten kan worden een klacht niet in behandeling te nemen als niet aan bovenstaande wordt voldaan en dit binnen tien werkdagen na attendering hieromtrent niet alsnog door klager aan is voldaan.

 4. Olea advies draagt zorg voor een ontvangstbevestiging binnen vijf werkdagen, behoudens perioden van langdurigere afwezigheid in verband met verlof of overmacht. In de ontvangstbevestiging wordt melding gemaakt van de afhandelingstermijn.

 5. Klachten die langer dan 13 weken na de datum waarop de klacht betrekking heeft worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Dit geldt eveneens voor klachten die ook zijn voorgelegd aan de Raad van Toezicht SRA, dan wel al eerder zijn ingediend. Klager wordt hierover binnen tien werkdagen na datum indiening op de hoogte gesteld.

 6. De klacht wordt in behandeling genomen door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft, aanwezig is geweest

 7. Zowel klager als beklaagde worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, vanwaar verslag gemaakt wordt welke aan beide partijen wordt overhandigd.

 8. De totale klachtenprocedure duurt niet langer dan acht weken. Bij vertraging worden klager en beklaagde op de hoogte gesteld.

 9. Klager en beklaagde worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen en de conclusies.

 10. Tegen besluiten omtrent de afhandeling alsmede tegen beoordelingen van klachten kan geen beroep worden aangetekend.